Policy för kameraövervakning

Ansvarig för kameraövervakningen är Skärholmen Retail AB genom LKC.

  • Syftet med kamerabevakningen/personuppgiftsbehandlingen är primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka säkerheten i centrum.
  • De personuppgifter som behandlas är identifieringsuppgifter på personer som passerar entréer samt även i servicegångar.
  • Vi grundar övervakningen på lagliga grunder och den viktigaste grunden är en s.k. intresseavvägning. Det är vårt och allmänhetens intresse av att ha kamerabevakning för att skapa trygghet och förhindra brott och sabotage.
  • Behandlingstid/lagringstid är 30 dagar och det är med anledning av tid för polisen att kunna ta del av informationen för att klara upp brott.
  • Rutiner för att gallra och radera uppgifterna är efter 30 dagar då spelas befintligt material över och på så sätt raderas tidigare information.
  • Personer som har tillgång till uppgifterna är vaktbolaget samt säkerhetsansvarig. Polisen får på begäran ta del av utvalt inspelat material. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet.
  • Inga uppgifter kommer att överföras till tredje land.
  • Inga uppgifterna kommer användas för automatiserat beslutsfattande.
  • För klagomål kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen på centrumledningen@skhlm.se