Integritetspolicy

Skärholmen Retail AB org. nr. 556900-2727

2023-01-26

1. Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur Skärholmen Retail AB (”Skärholmen Centrum”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter när du t.ex. besöker vårt köpcentrum, vår hemsida eller i övrigt kommer i kontakt med oss. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna text för att veta mer om vår behandling.

Genomgående i denna integritetspolicy förekommer begreppet ”behandling”, vilket ska förstås som alla aktiviteter som inbegriper dina personuppgifter, t.ex. insamling, hantering, lagring, tillgång till, användning, överföring eller radering av dina personuppgifter. Begreppet ”personuppgift” omfattar all information rörande en identifierad eller identifierbar fysisk person.

De personuppgifter om dig som behandlas är dels de uppgifter som du själv lämnar till oss, dels de uppgifter vi själva upprättar eller inhämtar från annat håll. Vi behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 nedan.

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss via följande kontaktuppgifter: centrumledningen@skhlm.se.

2. Ändamål, personuppgifter som behandlas och laglig grund

2.1 Kamerabevakning

När du besöker Skärholmen Centrum behandlar vi dina personuppgifter i form av bildmaterial genom den kameraövervakning som sker i vårt köpcentrum dygnet runt, sju dagar i veckan. Vi behandlar dina personuppgifter för att förebygga, förhindra och utreda brott, minimera konsekvenserna av de olyckor och tillbud som inträffar samt öka tryggheten och säkerheten för våra besökare och för de som arbetar i Skärholmen Centrum. Vi informerar även om kamerabevakningen genom skyltning i vårt köpcentrum.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Materialet som kamerorna samlar in består av enbart bilder och rörligt material, ingen ljudupptagning eller ljuddetektering förekommer. Berättigat intresse. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att förebygga, förhindra och utreda brott, minimera konsekvenserna av de olyckor och tillbud som inträffar samt öka tryggheten och säkerheten för våra besökare och för de som arbetar i Skärholmen Centrum.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål i som högst 15 dagar om det inte har uthämtats av polis eller försäkringsbolag.

 

2.2 Besöksräknare

Via noder som finns placerade runtom i centrumet kan vi även se hur våra besökare rör sig i centrumet. Observera att detta inte kan kopplas till dig som individ eller din specifika telefon och alltså inte utgör personuppgifter. Vi gör detta i syfte att se hur våra besökare rör sig i centrumet och för att se vilka butiker/platser som är mer populära än andra för att på så sätt optimera vårt köpcentrum.

2.3 Hantera kommunikation

Skärholmen Centrum behandlar dina personuppgifter som du lämnar när du kontaktar oss t.ex. via vår informationsmail (centrumledningen@skhlm.se).

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
· Namn
· Övriga kontaktuppgifter som du lämnar till oss eller som behövs för att hantera din fråga eller synpunkt 
Berättigat intresse. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att hantera kommunikation.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen, t.ex. så länge som det krävs för att hantera en fråga som du skickat till vår informationsmail.

 

2.4 Nyhetsbrev

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
· Namn
· E-postadress
Berättigat intresse. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att skicka vårt nyhetsbrev till dig som valt att prenumerera på det.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

 

2.5 Tävlingar, lotterier och andra marknadsföringsaktiviteter

Skärholmen Centrum behandlar uppgifter om dig som deltar i någon av våra tävlingar, lotterier eller andra marknadsföringsaktiviteter. Vi använder oss även av cookies (se även nedan under 3.4) för att tillhandahålla dig intressebaserad marknadsföring i sociala medier t.ex. Facebook och Instagram. För mer information om vilka cookies vi använder och hur länge informationen sparas, se vår cookiepolicy.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
· Den information som du anger i samband med anmälan till marknadsföringsaktiviteten. Berättigat intresse. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att marknadsföra Skärholmen Centrum samt för att kunna administrera och möjliggöra marknadsaktiviteten inklusive återkoppla till dig och överlämna eventuella vinster.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen, t.ex. tills tävlingen eller lotteriet är avslutats och eventuella vinster överlämnats.

 

2.6 Information om användning av vår webbplats

När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på vår webbplats (t.ex. vilka sidor du besöker och vilka funktioner du använder) och din IP-adress; denna information inhämtar vi via cookies. För mer information om vilka cookies vi använder och hur länge informationen sparas, se vår cookiepolicy.

2.7 Administrera och skydda våra IT-system och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och skydda våra IT-system och tjänster, t.ex. för att ta aktivitets- och åtkomstloggar, felsökning, ta backuper och hantera IT-incidenter. Vi försöker minimera mängden personuppgifter som behandlas för detta ändamål, men i vissa fall är det nödvändigt att behandlingen inbegriper dina personuppgifter (t.ex. vid tagning av backup, då samtliga uppgifter som finns vid tidpunkten för backupen kommer att sparas).

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan eftersom samtliga sådana uppgifter hanteras i de IT-system vi använder. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa och upprätthålla säkerheten hos de IT-system som vi använder.

 

Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål under samma period som anges i förhållande till varje ändamål som anges i detta avsnitt 2, Personuppgifter i loggar lagras för felsökning och incidenthantering under en period av högst trettio (30) dagar räknat från datumet för loggningshändelsen.

 

2.8 Fullgöra rättsliga skyldigheter

Skärholmen centrum behandlar dina personuppgifter för att Skärholmen Centrum ska kunna fullgöra sina lagliga skyldigheter såsom t.ex. lagringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan och som kan vara av relevans för den rättsliga skyldigheten. Rättslig skyldighet. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det krävs för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

 

Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så länge som vi har en rättslig skyldighet att behandla dem. Enligt bokföringslagen har vi exempelvis en skyldighet att spara dina personuppgifter fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

2.9 Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, t.ex. inom ramen för en rättstvist.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan och som kan vara av relevans för det rättsliga anspråket. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Lagringstid: Dina personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer behandlas under tiden för det rättsliga anspråkets handläggning samt så länge som det föreligger en lagstadgad preskriptionsfrist (beroende på typ av anspråk), vilket typiskt sett är tio (10) år från att det rättsliga anspråket uppstod.

 

3. Utlämnande av personuppgifter

När det är nödvändigt kan dina personuppgifter komma att delas med andra. Mottagaren av dina personuppgifter kan vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sin behandling av dina personuppgifter.

3.1 Personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för Skärholmen Centrums räkning

För att kunna fullgöra de ändamål för behandlingen av dina personuppgifter som anges i avsnitt 2 ovan kommer Skärholmen Centrum dela personuppgifter med tjänsteleverantörer och andra aktörer som behandlar dina personuppgifter för Skärholmen Centrums räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Sådana personuppgiftsbiträden kan vara t.ex. leverantörer av IT-system. Skärholmen Centrum ingår alltid avtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med de instruktioner och ändamål som förmedlas av Skärholmen Centrum.

3.2 Utlämnande av personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Ändamål Kategorier av mottagare Laglig grund
För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga krav.

 

Se mer rörande detta och vilka uppgifter som omfattas i punkt 3.7 ovan.

·  Domstolar
· Myndigheter (t.ex. Polismyndigheten)
· Externa rådgivare
· Försäkringsbolag
· Motparter

 

Berättigat intresse. Utlämnandet är nödvändigt för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Fullgöra rättsliga skyldigheter.

 

Se mer rörande detta och vilka uppgifter som omfattas i punkt 3.6 ovan.

· Myndigheter (t.ex. Skatteverket)

 

 

Rättslig skyldighet. Utlämnandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter.
Extern kommunikation, t.ex. marknadsföring eller nyheter rörande Skärholmen Centrums verksamhet.

 

· Sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram

 

Berättigat intresse. Utlämnandet sker för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra och informera om våra tjänster.

 

 

3.3 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Skärholmen Centrum använder i viss utsträckning tjänsteleverantörer som tillhandahåller sina tjänster i länder utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan behandlas i ett land utanför EU/EES. Skärholmen Centrum har säkerställt att det finns lagligt stöd för sådan överföring genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med berörda leverantörer. Leverantörerna vidtar även kompletterande tekniska och organisatoriska åtgärder för att ytterligare skydda de personuppgifter som är föremål för överföringen.

 

4. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst inkomma med en begäran att utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

  • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina
    personuppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse. I så fall måste Skärholmen Centrum antingen bevisa att det finns avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.
  • Rätt att få tillgång. Du kan när som helst begära en gratis kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m.
  • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.
  • Rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
  • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.
  • Rätt att återkalla samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
  • Rätt till dataportabilitet. När vi har samlat in uppgifter direkt från dig och den lagliga grunden för behandlingen är avtal eller samtycke, har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format, samt har rätt att begära att dessa uppgifter flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att klaga. Om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige avseende personuppgiftshantering och dataskydd.

När vi tar emot en begäran om utövande av en rättighet kommer vi att utreda din begäran och bedöma om förutsättningarna är uppfyllda för att tillmötesgå begäran. Vi kommer via e-post meddela dig om vi (i) behöver kompletterande information, (ii) om din begäran avslås (och varför), eller (iii) tillmötesgår din begäran.

Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss på centrumledningen@skhlm.se.

5. Uppdateringar

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vid ändringar som är betydande och kräver ditt samtycke, kommer vi att informera dig om detta och i förekommande fall be om ditt samtycke.

6. Kontakt

Om du har några frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig att skicka e-postmeddelande till centrumledningen@skhlm.se så får du hjälp att hantera din förfrågan.